FANDOM


This page lists all the chapters of the 2005 series from Books 1-3. The Encantadia (2005-2006 Series) has ? chapters total.

Encantadia (Book 1)

Chapters

(*The chapter count started at 21 on episode 21)

21 - Ang Pagtatagpo (The Encounter)

22 - Ang Dalawang Tagapagmana (The Two Heiresses)

23 - Ang Paglalapit ng Dalawang Sang'gre (The Intimacy of the Two Sang'gres)

24 - Ang Pagsuway ni Danaya (The Disobedience of Danaya)

25 - Ang Labanan nina Pirena at Danaya (The Battle between Pirena and Danaya)

26 - Ang Huwad na Sang'gre (The Fake Sang'gre)

27 - Ang Parusa kay Danaya (The Punishment for Danaya)

28 - Ang Pagtatagpo (The Encounter)

  • This chapter has the same name as the 21st chapter.

29 - Ang Marka ng Sang'gre (The Mark of a Sang'gre)

30 - Buhay na Alaala (Living Memories)

31 - Ang Daan tungo kay Mila (The Way to Mila)

32 - Ang Ika-anim na Sang'gre (The Sixth Sang'gre)

33 - Ikalawang Pagtatangka (Second Attempt)

34 - Ang Paglason sa isip ni Mira (The Poisoning of Mira's mind)

35 - Ang Kapalaran ni Ybrahim (The Fate of Ybrahim)

36 - Ang Kamatayan ng Tagapagmana (The Death of the Heiress)

37 - Ang Tunay na Anak ni Amihan (The True Daughter of Amihan)

38 - Ang Daan Patungong Devas (The Way To Devas)

39 - Isang Masakit na Katotohanan (A Painful Truth)

40 - Ang Pasya ni Milagros (The Decision of Milagros)

41 - Ang Paghaharap (The Confrontation)

42 - Ang Pagbagsak ni Amihan (The Fall of Amihan)

Chapter Highlights

Etheria (Book 2)

Chapters

2 - Ang Kasunduan (The Agreement)

29 - Ang Laban (The Fight)

35 - Animus ng Hera Sensa (Animus of Hera Sensa)

49 - Heran Laban sa mga Sang'gre (Herans verus the Sang'gres)

50 - Ang Pagwawakas (The End)

Pag-Ibig Hanggang Wakas (Book 3)

Chapters

1 - Ang Babala ni Ynang Reyna (The Warning of Ynang Reyna)

2 - Ang Pagbabalik ng Dilim (The Return of the Darkness)

3 - Ang Mga Nilalang sa Bolang Kristal (The Creatures in the Crystal Ball)

4 - Ang Hula kay Ybrahim (The Guess for Ybrahim)

5 - Ang Anak ni Odessa (The Child of Odessa)

6 - Ang Simula ng Paghihiganti (The Start of Revenge)

7 - Armea

8 - Sang'gre Danaya

13 - Ang Panlilinlang ng mga Heran (The Deception of the Herans)

19 - Ang Pagbabalik ng Tunay na Reyna (The Return of the True Queen)

24 - Ang Mag-aamang Hathor (The Hathor father and daughter)

25 - Ang Kapalaran ni Odessa (The Fate of Odessa)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.